Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào?

30/11/2023
Căn cứ Điều 9 Nghị định 39/2018/NĐ-CP thì tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:
Ảnh minh họa

Tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán thể hiện trên Báo cáo tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác định trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý liền kề thời điểm doanh nghiệp đăng ký hưởng nội dung hỗ trợ.

Video