Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từ đâu? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào?

30/11/2023
Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định tại Điều 6 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018, theo đó:
Ảnh minh họa

1. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

  a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;

  b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

  c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

  d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật.

Video