Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

17/10/2022
Cổng Thông tin điện tử Hội LHPN Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ (2022-2027).

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

 

 

1. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

2. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 

4. Phụ lục số liệu 

5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

6. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

7. Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

8. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

9. Thông tin khái quát về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII 

10. Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch và Thường trực Đoàn Chủ tịch

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video