Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp tỉnh

12/04/2023
(Tài liệu dành cho giảng viên nguồn cấp Trung ương)

 

Tải tài liệu tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video