Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN

12/04/2023
Giai đoạn 1: 2021-2025

 

Tải tài liệu tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video