Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022

24/10/2022
Kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 [1]

Nội dung chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Kết quả đạt được

Chỉ tiêu 1: Đến cuối nhiệm kỳ, cấp trung ương tham mưu đề xuất được ít nhất 05 chính sách/đề án; cấp tỉnh và huyện tham mưu đề xuất 02 chính sách/chương trình/đề án; hằng năm các cấp Hội giám sát ít nhất 01 chính sách; đóng góp ý kiến, phản biện xã hội ít nhất 01 văn bản dự thảo có liên quan.

 

 

- Số chính sách đề xuất đến cuối nhiệm kỳ:

 

 

+ Cấp trung ương

5

6
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp tỉnh và huyện

126

635
(Vượt chỉ tiêu)

- Số chính sách trung bình giám sát hằng năm

 

 

+ Cấp trung ương

01

2,6
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp tỉnh

63

98
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp huyện

705

1.309
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp xã

10.603

4.071
8.717 lượt chính sách[2]
(Chưa đạt chỉ tiêu)

- Số dự thảo văn bản trung bình được đóng góp ý kiến, phản biện hằng năm

 

 

+ Cấp trung ương

01

20
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp tỉnh

63

780
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp huyện

705

798
(Vượt chỉ tiêu)

+ Cấp xã

10.603

7.518 lượt
(Chưa đạt chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 2: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội tổ chức ít nhất 02 hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ.

21.206

 

248.353
(Vượt chỉ tiêu)

 

Chỉ tiêu 3: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội phát hiện, xây dựng, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng ít nhất 02 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay; đạt chỉ tiêu ít nhất 20.000 điển hình/năm trong toàn quốc

20.000

 

109.036
(Vượt chỉ tiêu)

 

Chỉ tiêu 4: Hằng năm, mỗi cơ sở Hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giúp thêm được ít nhất 02 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, phấn đấu cả nước giúp được thêm ít nhất 20.000 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó ít nhất 10.000 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

 

 

- Số hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

10.603

16.853
(Vượt chỉ tiêu)

- Số hộ đạt 8 tiêu chí tăng thêm so với đầu nhiệm kỳ

20.000

234.927
(Vượt chỉ tiêu)

- Số hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều

10.000

 

269.455
(Vượt chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 5: Hằng năm, các cấp Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hội đào tạo nghề, phối hợp, giới thiệu đào tạo nghề cho 75.000 lao động nữ; hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, phối hợp hỗ trợ thành lập 300 hợp tác xã do phụ nữ quản lý.

 

 

- Số lao động nữ được đào tạo nghề

75.000

206.765
(Vượt chỉ tiêu)

- Số phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp

2.500

14.548
(Vượt chỉ tiêu)

- Số hợp tác xã do phụ nữ quản lý được Hội hỗ trợ thành lập

300

775
(Vượt chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 6: Đến cuối nhiệm kỳ, toàn quốc tăng thêm 1 triệu hội viên; đảm bảo không có cơ sở Hội tập hợp dưới 50% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia

 

 

- Số lượng hội viên tăng thêm

1.000.000

2.182.324
(Vượt chỉ tiêu)

- Số cơ sở Hội tập hợp dưới 50%

0

8
(Chưa đạt chỉ tiêu)

Chỉ tiêu 7: Đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh, huyện, 90% trở lên Chủ tịch Hội cấp cơ sở đạt chuẩn chức danh theo quy định; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ; 100% chi hội trưởng được bồi dưỡng nghiệp vụ ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ

 

 

- Tỷ lệ số cán bộ Hội đạt chuẩn chức danh

 

 

+ Cấp tỉnh

100%

99,98%[3]
(Chưa đạt chỉ tiêu)

+ Cấp huyện

100%

99,97%[4]
(Chưa đạt chỉ tiêu)

+ Chủ tịch Hội cơ sở

90%

97,79%
(Vượt chỉ tiêu)

- Tỷ lệ cán bộ Hội chuyên trách các cấp, chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội, công tác xã hội

 

 

+ Cấp tỉnh ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ

100%

100%
(Đạt chỉ tiêu)

+ Cấp huyện ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ

100%

100%
(Đạt chỉ tiêu)

+ Cấp xã ít nhất 03 lần/nhiệm kỳ

100%

100%
(Đạt chỉ tiêu)

+ Chi hội trưởng ít nhất 01 lần/nhiệm kỳ

100%

100%
(Đạt chỉ tiêu)

 
 
 

[1] Số Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện là 705. Số Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở là 12.379 trong đó số cơ sở Hội theo địa bàn hành chính (xã, phường, thị trấn) là 10.603; số cơ sở Hội trong các trường học, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở tôn giáo... là 1776.

[2] Nhiều xã cùng giám sát chung một chính sách hoặc một nội dung của chính sách sẽ được tính là nhiều lượt chính sách.

[3] 0,02% chưa đạt là do cán bộ đang học lý luận chính trị; cán bộ mới luân chuyển về Hội nên chưa có nghiệp vụ công tác Hội.

[4] 0,03% chưa đạt là do cán bộ đang học lý luận chính trị; cán bộ mới luân chuyển về Hội nên chưa có nghiệp vụ công tác Hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video