Đại hội đại biểu phụ nữ

Ban chấp hành

Đoàn Chủ tịch/BTV hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh thành

a. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc.

b. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp Hội là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể hội viên của cấp đó.

c. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo mỗi cấp Hội là Ban Chấp hành cùng cấp.

d. Giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ cùng cấp.

(Trích điều 11 – Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Video