Video

Tập trung hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em vùng DTTS

30/08/2023
Trong triển khai Nội dung số 3 về “Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển KTXH của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị”, thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã có những hoạt động ưu tiên, trọng tâm và đạt được những kết quả nhất định.
TW Hội tổ chức tập huấn, hướng dẫn về nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cấp tỉnh và các Sở ngành trong triển khai các nội dung trọng tâm của Dự án 8 (Hà Nội, 2022)

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 và giám sát, đánh giá thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch giai đoạn và kế hoạch năm thực hiện Dự án tới các bộ, ngành và địa phương, trong đó đã có sự ưu tiên, tập trung hướng đến sự tác động, can thiệp, hỗ trợ nhằm đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát, phản biện và hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị…

Cụ thể, tại cấp TW, các ban, đơn vị chuyên môn đã tập trung vào việc xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện đối thoại chính sách cấp cơ sở, tổ chức tập huấn3 lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai tới cán bộ Hội phụ nữ, các sở ngành tại địa phương. Đồng thời, tổ chức làm mẫu các cuộc tuyên truyền, tư vấn pháp luật gắn với phiên toàn giả định về phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em tại một số tỉnh đại diện các vùng miền và tập huấn hướng dẫn tới các tỉnh, thành.

Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi cũng được số hóa tài liệu dưới dạng video (01 clip số hóa tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành CLB; 1 Clip số hóa các bước tổ chức 01 buổi sinh hoạt CLB..)

Ưu tiên nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị thông qua xây dựng, hoàn thiện bộ tài liệu nâng cao năng lực cho cán bộ nữ DTTS về kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Đây là tài liệu khung để TW Hội và cấp tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng, củng cố năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ DTTS ở các cấp.

Hội đã tập trung xây dựng tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” và tập huấn hướng dẫn triển khai tới Hội LHPN cấp tỉnh, các ngành liên quan tại tỉnh, thành địa bàn Dự án… Các hoạt động của CLB đã chú trọng trang bị cho trẻ những phương pháp, kỹ năng giúp trẻ học tập tốt, vui chơi, chăm sóc sức khỏe và tham gia vào các hoạt động tại trường học cũng như ở nhà. Qua tham gia hoạt động của CLB, trẻ em tự tin, chủ động hơn trong tham gia nêu ý kiến/chia sẻ với thầy cô, cha mẹ, bạn bè về việc học tập, vui chơi… Hiện nay, TW Hội đang xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ năng sống, kỹ năng mềm, nâng cao sự tự tin, sống an toàn khỏe mạnh cho học sinh DTTS tại các trường THCS, THPT vùng đồng bào DTTS &MN; xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá thực hiện Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình MTQG DTTS & MN; tập huấn hướng dẫn thực hiện tới Hội LHPN cấp tỉnh, các sở ngành tại địa phương.

Hoạt động của đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc – Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam triển khai kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện BĐG trong Dự án 8 và Chương trình MTQG DTTS tại Tây Ninh

Riêng tại cấp địa phương, sau khi được tập huấn hướng dẫn triển khai mô hình, nhiều tỉnh đã đẩy mạnh triển khai hướng dẫn kịp thời cho các huyện, cơ sở thành lập mô hình theo kế hoạch đặt ra. Kết quả năm 2022, đã thành lập 550 CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi (tổng số chỉ tiêu 1.800 CLB giai đoạn I – đạt 31%); Tổ chức 68/600 (đạt 11%) cuộc tập huấn hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới cho trên 4.400 cán bộ các cấp… Trong triển khai các hoạt động của Dự án 8 do Hội LHPN các cấp thực hiện đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND, HĐND các cấp và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Hầu hết các cấp Hội đã chủ động, nỗ lực thực hiện Dự án 8 và các chỉ tiêu chính…

 

Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em vùng DTTS miền núi, Hội LHPN các cấp có định hướng tập trung vào một số hoạt động của Dự án 8 về việc: Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các cấp Hội trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Dự án theo định hướng của Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Chương trình MTQG;  Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện Dự án 8, phát hiện các vấn đề phát sinh tại các cấp để kịp thời hỗ trợ, đôn đốc địa phương thực hiện đúng các quy định và triển khai các hoạt động hiệu quả, trong đó ưu tiên tập trung nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nữ tham gia ứng cử trong các cơ quan dân cử; Củng cố kiến thức, năng lực cán bộ Hội các cấp trong triển khai các nội dung của Dự án 8, kỹ năng giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình và giám sát, đánh giá việc thực hiện lồng ghép giới trong các Dự án…

Thu Hiền

MÔ HÌNH HAY

Thăm dò ý kiến

Xin ý kiến về chuyên đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em năm 2019

  • Chuyên đề thực sự cần thiết
  • Cần tuyên truyền rộng hơn về thực hiện chuyên đề
  • Ý kiến khác
Xem kết quả