Thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa

28/09/2023
Ngày 11/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 24 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Khoản 3, Điều 24 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ quy định: “Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.

“Cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là cơ sở ươm tạo) là cơ sở cung cấp các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực và dịch vụ cần thiết cho các tổ chức, cá nhân hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới thành lập” - Khoản 6, điều 3, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

“Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tham gia thành lập theo hình thức đối tác công tư cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Doanh nghiệp và tổ chức đầu tư, kinh doanh khác được thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung” – Khoản 2, điều 12, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, đối tượng áp dụng là: Tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Chức năng của cơ sở ươm tạo: Hỗ trợ sử dụng máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật để hoàn thiện ý tưởng kinh doanh, hoàn thiện công nghệ; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tư vấn và đào tạo bao gồm: công nghệ ươm tạo, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính, quản trị doanh nghiệp, kết nối đầu tư; Hỗ trợ tư vấn xây dựng phương án, mô hình kinh doanh; Cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong giai đoạn đầu mới thành lập; Có quy trình ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chức năng của cơ sở kỹ thuật: Hỗ trợ sử dụng các thiết bị dùng chung để hoàn thiện sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Hỗ trợ và cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ theo chức năng, lĩnh vực gồm: dịch vụ thiết kế, kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; dịch vụ đánh giá, định giá và giám định công nghệ; dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng; dịch vụ giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dịch vụ chứng nhận sản phẩm, hệ thống quản lý; dịch vụ công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Chức năng của khu làm việc chung: Cung cấp không gian làm việc chung, không gian trưng bày sản phẩm, tiện ích văn phòng phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ tổ chức các sự kiện để kết nối đầu tư, khách hàng; Cung cấp các khóa đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, khóa đào tạo với huấn luyện viên khởi nghiệp và nhà đầu tư khởi nghiệp.

Thông tư cũng quy định chi tiết các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức bộ máy, hạ tầng cơ sở vật chất - kỹ thuật và nguồn lực tài chính đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; quy định trách nhiệm cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; trách nhiệm của cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ.

* Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 24 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Video