THƯỜNG TRỰC ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

Chủ tịch
HÀ THỊ NGA

Phó Chủ tịch Thường trực
ĐỖ THỊ THU THẢO

 Phó Chủ tịch
NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

Phó Chủ tịch
TÔN NGỌC HẠNH

Phó Chủ tịch
TRẦN LAN PHƯƠNG

 

Phó Chủ tịch
NGUYỄN THỊ THU HIỀN

(Từ tháng 01/2024)

Video