Thông báo kết quả trúng thầu

18/11/2019
Gói khám sức khoẻ cho đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông “Lối sống khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật” năm 2019 tại Thanh Hoá ngày 30/11/2019.

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Y tế về tuyên truyền vận động nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2019.

Căn cứ kế hoạch số 691/KH-ĐCT ngày 11/11/2019 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức Ngày hội sức khoẻ cộng đồng năm 2019.

Căn cứ báo giá của ba đơn vị (1) Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội; (2) Trung tâm Y tế Lao động – Bệnh viện Bưu điện (3) Công ty cổ phần trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội.

Ban gia đình xã hội – Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam công bố kết quả trúng thầu gói khám sức khoẻ cho đại biểu tham dự Hội nghị truyền thông “Lối sống khoẻ mạnh, phòng chống bệnh tật” năm 2019 tổ chức tại Thanh Hoá ngày 30/11/2019, cụ thể:

  • Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần trung tâm bác sĩ gia đình Hà Nội
  • Giá trúng thầu: 87.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng./.)
  • Thời gian thực hiện: Ngày 30/11/2019

Đề nghị Công ty cổ phần trung tâm Bác sĩ gia đình Hà Nội hoàn thiện việc ký kết hợp đồng với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam để tiến hành hoạt động đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

TÂM ĐIỂM

Video