Danh mục nhiệm vụ thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025

06/12/2023
Ngày 07/02/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 171/QĐ-QĐ-BKHCN phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng thuộc thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2017.

Các nhiệm vụ nâng cao năng lực cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, có 8 dự án, gồm:

1. Dự án Hỗ trợ hoạt động và liên kết của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu: Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động có hiệu quả và liên kết hoạt động giữa các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước, nước ngoài; Tăng số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) ở Việt Nam từ các trường đại học, viện nghiên cứu; Nâng cao nhận thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học và viện nghiên cứu.

2. Dự án Hỗ trợ hoạt động của các tổ chức đào tạo nâng cao về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Xây dựng và phát triển mô hình tổ chức đào tạo nâng cao có hiệu quả về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao chất lượng nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc đào tạo nâng cao về các mô hình kinh doanh, phương thức gọi vốn và các kỹ năng cần thiết khác cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Dự án Hỗ trợ hoạt động và liên kết các tổ chức thúc đẩy kinh doanh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Phát triển mạng lưới tổ chức thúc đẩy kinh doanh theo mô hình hoạt động có hiệu quả; Nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) có tiềm năng tăng trưởng nhanh, có khả năng gọi vốn từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; Tổ chức huấn luyện để các startup gọi được vốn.

4. Dự án Nâng cao năng lực cá nhân quản lý, vận hành tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Hình thành đội ngũ năng lực cao về quản lý, điều phối, vận hành các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

5. Dự án Xây dựng, chỉnh lý khung chương trình và biên soạn tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo của Đề án 844: Xây dựng, chỉnh lý khung chương trình, tài liệu đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các loại hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;  Xây dựng tiêu chí, quy trình tuyển chọn và chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

6. Dự án Nâng cao năng lực nhà đầu tư cá nhân trong nước hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Đào tạo kiến thức, kỹ năng đầu tư mạo hiểm cho các nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam; Có thêm các nguồn vốn đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế cho các startup.

7. Dự án Nâng cao năng lực cho cá nhân để trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hình thành đội ngũ huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có năng lực, tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

8. Dự án Hỗ trợ cung cấp dịch vụ, tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Cung cấp các dịch vụ, tư vấn cần thiết cho các startup như các dịch vụ, tư vấn về: pháp lý, đầu tư, tài chính, thuế, kế toán, thành lập và giải thể doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, marketing, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ và các dịch vụ khác.

Các nhiệm vụ liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia có 04 dự án, gồm:

1. Dự án Xây dựng, vận hành, duy trì Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia: Xây dựng, vận hành và duy trì cổng thông tin quốc gia về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vận dụng mô hình mạng xã hội nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, hỗ trợ sự tham gia tương tác tích cực của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế.

2. Dự án Truyền thông truyền thống về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo: Nâng cao nhận thức xã hội và hình thành văn hóa khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cả nước thông qua các kênh truyền thông truyền thống; Thông tin, kiến thức về hệ sinh thái và các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường xuyên được truyền tải tới các thành phần quan tâm trong xã hội thông qua các kênh truyền thông truyền thống.

3. Dự án Xây dựng chiến lược và triển khai hoạt động truyền thông mục tiêu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam: Xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông mục tiêu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam; Thu hút sự tham gia thực hiện các mục tiêu truyền thông đặt ra của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các mạng xã hội.

4. Dự án Liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam với khu vực và quốc tế thông qua tổ chức sự kiện, các cuộc thi khởi nghiệp, hội thảo quốc tế, đoàn ra, hoạt động kết nối trong và ngoài nước: Quảng bá thành tựu của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam ở phạm vi quốc tế;  Thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam;  Tạo mối liên kết giữa các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế.

Nhóm các nhiệm vụ khoa học công nghệ có … dự án/ đề tài

1. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết về: đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

2. Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Đề tài: Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo.

Video