Đơn đăng ký được tiếp nhận đánh giá dựa trên cơ sở bảo mật không? Làm cách nào để quý vị có thể đảm bảo đơn này không bị rò rỉ cho bất kỳ người nào khác hay ra bên ngoài công chúng?

21/05/2024
Đáp:
Ảnh minh họa (Báo PNVN)

- Tất cả hồ sơ Dự án khởi nghiệp đăng ký tham gia Cuộc thi đều được tiếp nhận đánh giá dựa trên cơ sở bảo mật và Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện các bước nghiêm ngặt để đảm bảo rằng không có bất kỳ bên nào ở bên ngoài tiếp cận được hồ sơ đăng ký cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

- Tất cả các bên liên quan đến Cuộc thi đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin theo quy định tại Thể lệ Cuộc thi và các quy định của pháp luật hiện hành.

Video