Chi tiết văn bản

TB về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn đơn vị thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thuộc dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2023

Video