Từ 1/9/2021, lao động nam được nghỉ nhiều lần khi vợ sinh con

09/09/2021
Hỏi: Chính sách về nghỉ thai sản cho lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi như thế nào từ 1/9/2021?
Ảnh minh họa (nguồn ảnh internet)

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, chính sách về nghỉ thai sản của lao động nam được bổ sung như sau: “Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Bảo hiểm xã hội, trường hợp nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định.” Đây là quy định hoàn toàn mới về chính sách nghỉ thai sản đối với lao động nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo Luật bảo hiểm xã hội, khoản 2 điều 34 quy định thời gian hưởng chế độ thai sản của nam như sau:

- 05 ngày làm việc với những trường hợp thông thường;

- 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Như vậy, từ 01/9/2021 – thời điểm Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực, nếu lao động nam nghỉ nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc của lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không quá thời gian quy định. 
Ban CSLP

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video