Tài liệu sinh hoạt hội viên quý II/2015: Phụ nữ tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

11/05/2015
Thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị BCH TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 5, TW Hội LHPN Việt Nam biên soạn tài liệu sinh hoạt hội viên quý II với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp”.
Sau đây là nội dung tài liệu:

Câu hỏi 1: Hãy nêu tầm quan trọng và ý nghĩa của việc hội viên, phụ nữ tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp?

Đại hội Đảng các cấp là sự kiện quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Văn kiện Đại hội Đảng các cấp là tài liệu quan trọng, có nội dung đánh giá toàn diện sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị và hoạch định tầm chiến lược các vấn đề lớn của đất nước, của địa phương, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Việc đọc và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp là cơ hội giúp hội viên, phụ nữ hiểu và nắm được những thành tựu trên từng lĩnh vực của địa phương, của đất nước; những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những tồn tại đó; những thách thức và các giải pháp trong nhiệm kỳ đại hội Đảng tiếp theo. Hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp là trực tiếp thực hiện quyền dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hội viên, phụ nữ là những công dân có trách nhiệm đối với đất nước, vì vậy tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của hội viên, phụ nữ.

Câu 2. Hội viên, phụ nữ có thể đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp bằng cách nào và vào thời điểm nào?

Hội viên, phụ nữ là đảng viên thực hiện đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp tại chi bộ nơi mình sinh hoạt, theo hướng dẫn của cấp ủy.

Hội viên, phụ nữ không phải là đảng viên thực hiện việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp tại các cuộc họp lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp (các cuộc sinh hoạt hội viên phụ nữ do Hội PN cơ sở hoặc các cuộc họp do chính quyền địa phương, các đoàn thể quầnchúng tổ chức).

Hội viên, phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội cấp cơ sở, huyện/quận và tỉnh/thành phố theo kế hoạch của địa phương.

Hội viên, phụ nữ đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong tháng 10 và 11 năm 2015.

Câu 3. Hội viên, phụ nữ cần tập trung đóng góp ý kiến vào những nội dung nào?

Hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp theo hướng dẫn thảo luận, góp ý của cấp ủy Đảng. Bên cạnh đó, cần tập trung vào những nội dung sau:

- Những đóng góp của phong trào phụ nữ, của các cấp Hội liên hiệp phụ nữ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011-2015, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và 30 năm Đổi mới (1986 - 2016).

- Các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2016-2020, đặc biệt những chỉ tiêu liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

- Dự báo những vấn đề/những khó khăn của phụ nữ trong những năm sắp tới.

- Phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2016-2020: các giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới trong các lĩnh vực phát triển đất nước, đặc biệt là các giải pháp liên quan đến phát triển các lĩnh vực có đông lao động nữ, lĩnh vực văn hóa, xây dựng con người, lĩnh vực quản lý phát triển xã hội, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Câu 4. Các cấp Hội liên hiệp phụ nữ cần làm gì để tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp?

- Hội LHPN các cấp, đặc biệt cấp cơ sở, theo chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, tổ chức các hình thức phù hợp để hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp bảo đảm thực chất, hiệu quả.

- Hướng dẫn cho hội viên đóng góp ý kiến theo nội dung gợi ý thảo luận của cấp ủy đối với từng văn bản.

- Tổng hợp và phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác các ý kiến thảo luận của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Việt Nam theo phân cấp./.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video