Tài liệu Hỏi - Đáp về hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”

13/08/2020
Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.
Trung ương Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu nội dung trọng tâm trong Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương dưới dạng tài liệu Hỏi - Đáp như sau:

Những năm gần đây tình hình thiên tai ở Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, bất thường, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Ngày 24/3/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”. Chỉ thị đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội nhằm giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai, phát triển bền vững đất nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW ngày 29/7/2020, nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại, từng bước xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

Trung ương Hội LHPN Việt Nam xin giới thiệu nội dung trọng tâm trong Hướng dẫn số 143-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương dưới dạng tài liệu Hỏi - Đáp như sau:

1. Những nội dung nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW là gì?

Trả lời:

- Vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

- Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.

- Xu thế biến đổi khí hậu, diễn biến trước tình hình thiên tai trên thế giới và Việt Nam; những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân.

- Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ngành, địa phương; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát an toàn thiên tai trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai.

- Tầm quan trọng và kết quả triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai; nêu bật bài học kinh nghiệm; chỉ rõ những khó khăn thách thức hiện nay.

- Việc kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp và lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Việc đầu tư, nâng mức cảnh báo của hệ thống công trình phòng, chống thiên tai như đê điều, hồ chứa, khu tàu thuyền tránh trú, công trình chỉnh trị sông, biển, hệ thống thông tin liên lạc, giám sát thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống cơ sở hạ tầng công trình công cộng, dân sinh, kinh tế.

- Công tác xã hội hóa, hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học và công nghệ phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai. Giải pháp nâng cao độ tin cậy của dự báo, cảnh báo; xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin, phát triển hệ thống ưu tiên cảnh báo khẩn cấp về thiên tai lớn.

2. Những nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền nhằm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW là gì?

Trả lời:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả của thiên tai.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai.

- Biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân tiêu biểu; sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu ích của địa phương, đơn vị. Đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai, biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng chống thiên tai; hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang hoang trong cộng đồng.

3. Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW có thể dưới những hình thức nào?

Trả lời:

Cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể như:

- Thông tin, tuyên truyền trên báo chí.

- Qua các ấn phẩm  tuyên truyền (tờ rơi, sổ tay, video, thơ ca, mô hình…).

- Sử dụng các phương tiện tượng trưng (tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích…).

- Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình địa phương, tự động chèn sóng, gửi cảnh báo trong trường hợp khẩn cấp qua dịch vụ viễn thông di động mặt đất, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

- Tuyên truyền bằng xe lưu động thời điểm dự báo sắp xảy ra thiên tai của từng địa bàn dân cư.

- Tuyên truyền trên interrnet, mạng xã hội (trang thông tin điện tử, facebook, zalo, youtube…)

4. Các cấp Hội cần làm gì trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW?

Trả lời:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền quán triệt nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, quy định của pháp luật về công tác phòng, chống thiên tai trong kế hoạch hoạt động chung của các cấp Hội.

- Tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp hội viên, phụ nữ liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai để chủ động cung cấp thông tin, tuyên truyền một cách phù hợp.

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW.

- Tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung trong công văn số 4324/ĐCT-TG ngày 06/5/2020 của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và Kế hoạch công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

Lưu ý: Các cấp Hội có thể cập nhật, tham khảo các tài liệu hỗ trợ công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW trên website và fanpage của Tổng cục của Tổng cục Phòng chống thiên tai thông qua các đường link:http://phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspxhttps://www.facebook.com/phongchongthientaivn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video