Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm nguồn vốn gì?

09/12/2023
Đáp:
Ảnh minh họa

1. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: 

    a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước; 
    b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
    c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
    d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

2. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được lập dự toán, thẩm định, phê duyệt, quyết toán theo quy định của pháp luật. (Điều 6 Luật trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video