Hướng dẫn thành lập hợp tác xã

02/08/2021
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.
Video trình bày bởi TS. Ninh Đức Hùng: https://www.youtube.com/watch?v=CarDLTR6vzc
https://www.facebook.com/tuvanphattrienhtx

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video