Hệ giá trị Việt Nam: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nền văn hóa và con người Việt Nam

29/11/2022
Sáng ngày 29/11/2022, Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, Hà Nội), trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến tại điểm cầu TPHCM và Thừa Thiên - Huế.
Các đại biểu chia sẻ bên lề Hội thảo

Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Hội thảo có sự tham gia của khoảng 500 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và văn nghệ sĩ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo, phát biểu khai mạc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW, Trưởng ban Chỉ đạo Hội thảo, khẳng định, đây là hội thảo hết sức ý nghĩa, thực hiện quan điểm chỉ đạo cốt lõi, xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII: "Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam... kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo Hội thảo tập trung vào 6 nội dung lớn: 

-Tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.  

- Xác định cơ sở lý luận, phương pháp luận và nội dung các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.  

- Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.  

- Các nội dung, đặc điểm và những ảnh hưởng của các yếu tố (hoặc bối cảnh) quốc tế và quốc gia đến việc xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. (Mở rộng )  

- Chỉ rõ vai trò của các chủ thể xây dựng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.  

- Đặc biệt, chúng ta cần đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm giữ gìn, khai thác và phát triển các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (áo xanh) tham dự Hội thảo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa hy vọng rằng, Hội thảo sẽ góp phần tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho Đảng và Nhà nước những cơ sở lý luận và thực tiễn giữ gìn, phát huy, xây dựng và phát triển các hệ giá trị Việt Nam; góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, phát triển đất nước nhanh và bền vững, hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, góp phần làm cho các hệ giá trị luôn tồn tại, hiện diện và phát triển bền vững ở mọi vùng miền, mọi ngành, mọi lĩnh vực, ngay trong mỗi gia đình và trong mỗi chúng ta.

Hội thảo chia thành 2 phiên thảo luận:

Phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề: Hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, điều hành.

Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, do GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương chủ trì, điều hành.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

Video