Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ kể cả quy định trách nhiệm. Vậy, bản thân doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm gì không?

09/12/2023
Đáp:
Ảnh minh họa

1. Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

3. Thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ. (Điều 28 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video