Bảo đảm bình đẳng thực chất về cơ hội và thụ hưởng là một nhiệm vụ dài hạn, liên tục, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

07/03/2024
Đó là một trong những khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Chương trình gặp mặt với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức tiêu biểu và Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023 diễn ra vào chiều 07/3, tại Văn phòng Chính phủ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Chương trình gặp mặt với đại diện nữ lãnh đạo, quản lý, nữ trí thức tiêu biểu và Trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc tới công tác bình đẳng giới và đội ngũ nữ trí thức. Điều đó được thể hiện xuyên suốt qua các chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam.

Với nhiều nỗ lực của cả hệ thống chính trị, vai trò của phụ nữ trong xã hội được nâng cao, nhiều chị em giữ những chức vụ quan trọng, là quản lý cấp cao trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt sáng tạo, tiên phong và truyền bá tri thức; trong đó, đội ngũ nữ trí thức chiếm một phần không nhỏ, đóng góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện công tác cán bộ nữ, phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức, thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng thẳng thắn nêu ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác này: Nhận thức và thực hiện về bình đẳng giới còn hạn chế. Nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số gặp khó khăn trong tiếp cận kiến thức mới, đào tạo nghề, thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, nhất là ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Lao động nữ dễ bị tổn thương, mất việc làm, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Không ít lao động nữ xuất khẩu, giúp việc gia đình, lấy chồng nước ngoài còn đối mặt với nhiều rủi ro. Việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bảo đảm nhà trẻ, trường học cho con em công nhân ở các khu công nghiệp còn hạn chế. Bạo lực, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em gái ngày một diễn biến phức tạp, tăng về số lượng tiếp tục là những thách thức, khó khăn trong công tác bình đẳng giới trong thời gian tới. Định kiến giới và những rào cản về văn hóa vẫn đang ảnh hưởng đến sự phát triển của phụ nữ...

Khẳng định, việc bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia thụ hưởng trên tất cả các lĩnh vực là một nhiệm vụ mang tính chất dài hạn, liên tục, cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, Hội LHPN Việt Nam thực hiện tốt các trọng tâm sau:

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai thực chất các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về tiếp tục xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, về công tác cán bộ nữ, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

- Tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác phụ nữ, bình đẳng giới. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; trong đó đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Dân số; hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và các văn bản có liên quan.

- Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch nguồn cán bộ nữ làm lãnh đạo, quản lý các cấp. Bộ Nội vụ triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030”; Đề án “Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trẻ và cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ của chính quyền địa phương ở nước ngoài giai đoạn 2023-2025.

- Khuyến khích, vận động chị em phụ nữ chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi rào cản về giới, tự tin, tích cực vượt lên chính mình, ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Ủy ban Giải thưởng Kovalevskai tiếp tục lựa chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu, có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc, có giá trị thiết thực, tạo động lực, truyền cảm hứng, có tính lan tỏa cao trong đời sống xã hội.

- Các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và những kết quả đạt được thời gian qua, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, để thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm và 04 nhóm giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Vũ Hoa, ảnh Trần Kiều

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video